اداره کل هواشناسی استان تهران
 
En
حضرت علی (ع ) :هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز استشعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشید، زمین و هوا.......شعار سال 1398: رونق تولید
هشدار هواشناسی
هشدارآلودگی شماره 18(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 21-11-99
 
 
هشدار شماره 77(هشدار سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 19-11-99
  
 
 
هشدار شماره 76(هشدار سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 16-11-99
  
 
 
هشدارآلودگی شماره 17(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 13-11-99
 
هشدار شماره 74(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 08-11-99
  
هشدار شماره 73(هشدار سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 30-10-99
  
 
هشدار شماره 72(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 27-10-99
 

هشدارآلودگی شماره 15(هشدار سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 22-10-99
 
 
هشدارآلودگی شماره 14(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 20-10-99
 
  
هشدارآلودگی شماره 13(هشدار سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 17-10-99
 
 
هشدارآلودگی شماره 12(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 16-10-99
 
 
هشدارآلودگی شماره 11(هشدار سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 07-10-99
 
هشدارشماره 71(هشدار سطح نارنجی) اداره کل هواشناسی استان تهران 07-10-99
 
هشدارشماره 70(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 06-10-99
 
هشدارشماره 69(هشدار سطح زرد) اداره کل هواشناسی استان تهران 05-10-99
هشدارشماره 68(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 03-10-99
هشدارشماره 67(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 02-10-99
 
هشدارشماره 66(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 29-09-99
 
هشدارشماره 65(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 27-09-99
 
 
هشدارشماره 64(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 25-09-99
 
هشدارشماره 63(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 23-09-99
هشدارشماره 60(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 14-09-99
 
 
 
 
هشدارشماره 59(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 07-09-99
 
 
 
هشدارشماره 58(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 05-09-99
 
 
 
هشدارشماره 57(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 04-09-99
 
 
 
هشدارشماره 56(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 29-08-99
 
 
 
هشدارشماره 55(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 27-08-99
 
 
هشدارشماره 54(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 19-08-99
 
هشدارشماره 53(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 16-08-99
 
هشدارشماره 52(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 12-08-99
هشدارشماره 51(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 07-08-99
هشدارشماره 50(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 30-07-99
هشدارشماره 49(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 25-07-99
هشدارشماره 48(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 21-07-99
 
هشدارشماره 47(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 17-07-99
 
 
هشدارشماره 45(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 14-07-99
 
 
هشدارشماره 44(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 12-07-99
 
هشدارشماره 43(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 06-07-99
 
 
هشدارشماره 42(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 06-07-99
 
 
هشدارشماره 41(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 20-06-99
 
 
هشدارشماره 40(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 31-05-99
 
 
هشدارشماره 39(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 14-05-99
 
 
 
 هشدارشماره 36(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 04-05-99 
 
 
 هشدارشماره 35(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 26-04-99 
 
هشدارشماره 33(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 23-04-99 
هشدارشماره 32(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 21-04-99    
هشدارشماره 30(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 14-04-99  
هشدارشماره 29(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 10-04-99هشدارشماره 28(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 04-04-99  
هشدارشماره 27(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 31-03-99هشدارشماره 26(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 30-03-99 
هشدارشماره 25(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 28-03-99هشدارشماره 24(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 25-03-99
هشدارشماره 23(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 20-03-99هشدارشماره 22(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 16-03-99هشدارشماره 21(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 29-02-99هشدارشماره 20(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 28-02-99
هشدارشماره 19(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 27-02-99هشدارشماره 18(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 22-02-99
هشدارشماره 17(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 17-02-99هشدارشماره 16(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 15-02-99هشدارشماره 15(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 12-02-99هشدارشماره 14(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 09-02-99هشدارشماره 13(هشدار سطح نارنجی)اداره کل هواشناسی استان تهران 05-02-99
اطلاعیه شماره 12(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 03-02-99اطلاعیه شماره 11(هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 30-01-99 
اطلاعیه شماره 10 (هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 28-01-99
اطلاعیه شماره 9 (هشدار سطح زرد)اداره کل هواشناسی استان تهران 24-01-99
 
 
 
<
Powered by DorsaPortal